Test voor werkgevers

TEST VOOR WERKGEVERS

Algemeen

De test voor werkgevers is een beknopte zelftest opgebouwd uit stellingen, gebaseerd op de drie pijlers van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (visie, cultuur van bespreekbaarheid en mantelzorgvriendelijke maatregelen). De test haalt verschillende elementen aan die tot de essentie van een ‘mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’ horen. Werkgevers en/of HR-managers kunnen aan de hand van deze test zicht krijgen op de huidige stand van zaken van de eigen organisatie op vlak van elk van de drie pijlers. Op die manier kunnen ze inschatten wat hun bestaande sterktes op vlak van mantelzorgvriendelijkheid zijn, en op welke pijler(s) of elementen extra kan worden ingezet.  De test voor werkgevers werkt met andere woorden sensibiliserend en is een laagdrempelige aanzet tot een gepersonaliseerd traject rond mantelzorgvriendelijkheid. Het biedt de organisatie handvaten om de eigen (toekomst)visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen, een bijhorende strategie, heel concreet uit te tekenen.

Praktische info

Wie

De test voor werkgevers is ontwikkeld voor werkgevers, HR-managers en/of leden van het managementteam van een organisatie.

Wanneer

De test kan ingevuld worden aan het begin van een traject rond mantelzorgvriendelijk ondernemen. De test dient als trigger om managers en andere actoren te laten nadenken over het thema mantelzorg en hoe dit thema in de eigen organisatie (al dan niet) zichtbaar is. Men krijgt ook handvaten om een gepersonaliseerd traject rond mantelzorgvriendelijkheid uit te bouwen. De test is indicatief, en kan op (een) toekomstige tijdstip(pen) herhaald worden om een beeld te krijgen over de evolutie van de organisatie op vlak van mantelzorgvriendelijkheid.

Werkwijze

De werkgevers, HR-managers en/of leden van het managementteam vullen individueel of in groep de test voor werkgevers in. Aan de hand van de test krijgt men feedback over hoe mantelzorgvriendelijk de organisatie reeds is, welke sterktes er in de organisatie aanwezig zijn en op welke pijlers er nog extra kan worden ingezet. De resultaten kunnen een startpunt vormen een om concrete acties te ondernemen op vlak van het uitbouwen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

 Aandachtspunten 

Het is belangrijk dat de werkgevers, HR-managers en/of leden van het managementteam de test waarheidsgetrouw invullen en enkel een stelling aanvinken wanneer men er zeker van is dat dit voor de organisatie van toepassing is. Men wordt met andere woorden aangespoord om de stelling enkel aan te duiden wanneer concrete voorbeelden kunnen gegeven worden over de manier(en) waarop de stelling van toepassing is binnen de eigen organisatie. De test beoogt werkgevers, HR-managers en/of leden van het managementteam aan te zetten om intern kritisch na te denken over hoe mantelzorgvriendelijk de eigen organisatie reeds is, en waar de opportuniteiten en aandachtspunten liggen om hier verder in te investeren. Het waarheidsgetrouw beantwoorden van de test kan leiden tot een interessante dialoog in het managementteam over verschillen en overeenkomsten in percepties en ervaringen. Deze kunnen op zich ook indicatief zijn voor wenselijke stappen in een implementatieproces rond mantelzorgvriendelijkheid.

Extra info

De resultaten van de test voor werkgevers kunnen naast de resultaten van de organisatiescan worden gelegd, waardoor het beeld van de werkgever, HR-manager en/of leden van het managementteam omtrent de (gepercipieerde) mantelzorgvriendelijkheid van de organisatie afgetoetst wordt aan dat van de werknemers.

 

[Bekijk de test voor werkgevers in pdf formaat]

 


[Terug]

[Volgende tool - Vormingsbundel]