Intentieverklaring

INTENTIEVERKLARING

Algemeen

Met de intentieverklaring geven organisaties aan dat ze in de toekomst willen investeren in een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur en daarvoor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zullen uitwerken. De uitgangspunten die aan de basis liggen van dergelijk beleid worden in de intentieverklaring gespecifieerd. Daarnaast wordt aangegeven welke stappen de organisatie zet op vlak van de drie pijlers (visie, cultuur van bespreekbaarheid en maatregelen). Zowel de werkgever als de personeelsverantwoordelijke handtekenen de intentieverklaring. Het format dat op deze website aangeboden wordt, is een voorstel/voorbeeld van een mogelijke intentieverklaring. Organisaties kunnen dit format aanpassen naargelang de eigen wensen en de eigen stijl.

Praktische info

Wie De intentieverklaring wordt opgesteld door de werkgever. Dit kan in samenspraak met andere actoren binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de HR-manager, leidinggevenden, preventie-adviseur, syndicale afgevaardigden, werknemers met mantelzorgtaken, ...
Wanneer Een intentieverklaring wordt bij voorkeur aan het begin van een traject rond mantelzorgvriendelijk ondernemen opgesteld. Uiteraard is een duidelijk zicht op hoe het traject gelopen zal worden noodzakelijk voor het specifiëren van de uitgangspunten en het concretiseren van de stappen op vlak van de drie pijlers.
Werkwijze Het aangeboden format kan gebruikt worden als aanzet voor een organisatiespecifieke intentieverklaring. De organisatie is vrij zelf te kiezen hoe de intentieverklaring uitgewerkt wordt (qua vorm, lengte, inhoud, …). De intentieverklaring kan ambitieus en toekomstgericht, maar ook concreet en realistisch opgesteld worden. De intentieverklaring kan gebruikt worden om te communiceren over de intenties van de organisatie, bijvoorbeeld door het document beschikbaar te stellen op het intranet, te verspreiden onder de medewerkers via een interne dienstnota, of op de algemene website van de organisatie te plaatsen.
 Aandachtspunten  Een intentieverklaring is geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis. Het document kan dienen voor intern gebruik (binnen de groep actoren die zich bezighouden met het mantelzorgvriendelijk beleid) of er kan voor worden gekozen om het instrument te gebruiken om te sensibiliseren en te informeren. Houd er rekening mee dat er verwachtingen zullen ontstaan wanneer de intentieverklaring breder verspreid wordt. Het is met andere woorden van belang het verspreiden van de intentieverklaring dus voldoende voor te bereiden. 
Extra info /

[Download hier de intentieverklaring]

[Bekijk hier een voorbeeld van een intentieverklaring]


[Terug]

[Volgende tool - Mantelzorgvriendelijke maatregelen]