Gespreksleidraad

LEIDRAAD MANTELZORGGESPREK

Algemeen

De gespreksleidraad is opgesteld voor het voeren van een semigestructureerd gesprek met een medewerker over zijn/haar afstemming tussen werktaken en mantelzorgverantwoordelijkheden. De leidraad kan gebruikt worden door leidinggevende en/of mantelzorgcoaches. Het omvat zowel tips en handvaten rond gesprekstechnieken als een overzicht van belangrijke thema’s en vragen die in dergelijk gesprek aan bod kunnen komen. De thema’s en de timing van opeenvolgende gesprekken wordt beschreven. Het kennismaken met en het inoefenen van de gespreksleidraad kan deel uitmaken van een vorming voor leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches.

Praktische info

Wie

De gespreksleidraad voor het voeren van een mantelzorggesprek kan gebruikt worden door leidinggevenden en/of mantelzorgcoaches. Daarnaast is er een reflectieformulier dat medewerkers kunnen hanteren ter voorbereiding van het mantelzorggesprek.

Wanneer

De gespreksleidraad kan gebruikt worden wanneer de werknemer met mantelzorgtaken zelf vraagt om een gesprek over de afstemming tussen werk en mantelzorg, of wanneer de leidinggevende/mantelzorgcoach het initiatief neemt om een dergelijk gesprek aan te gaan. De gespreksleidraad kan tevens als inspiratiebron gebruikt worden voor losse, informele gesprekjes met de werkende mantelzorger op de werkvloer.

Werkwijze

De gespreksleidraad is opgebouwd uit meerdere gesprekken die een bepaalde structuur volgen (inleidend, vervolg- en afsluitend gesprek). Ze bevat gerichte vragen die gesteld kunnen worden en vermeldt concrete aandachtspunten voor de leidinggevende/mantelzorgcoach Het kennismaken met, en het inoefenen van de gespreksleidraad maakt deel uit van de vormingsbundel (tool 3).

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat de leidinggevende of de mantelzorgcoach de leidraad vooraf doorneemt en – indien mogelijk – inoefent in een veilige omgeving (vb. in een vormingsmoment). De leidraad kan erg formeel lijken. Het zich eigen maken van de manier van gespreksvoering en van de thema’s die in een dergelijk gesprek aan bod dienen te komen, staat echter voorop, en is meer aangewezen dan het letterlijk aflezen van de vragen in de sfeer van een interview. Het staat leidinggevenden en mantelzorgcoaches dan ook vrij om de vraagstelling, met behoud van de aangegeven thema’s, volgens de eigen persoonlijke stijl vorm te geven. Maturiteit en empathie bij de leidinggevende/mantelzorgcoach faciliteren het gebruik van dit instrument op een goede manier. In een ideaal scenario worden zowel informele als ‘formele’ gesprekken (om afspraken te maken) over de combinatie tussen werk en mantelzorg in deze sfeer gevoerd.

Extra info

Naast de gespreksleidraad is er  een reflectieformulier voorhanden dat de werknemer ter voorbereiding van het mantelzorggesprek kan doornemen en kan gebruiken om een aantal aspecten van de combinatie van werk en mantelzorg voor zichzelf op een rijtje te zetten. Daarnaast is er ook een document beschikbaar waarop de afgesproken mantelzorgvriendelijke maatregelen door de leidinggevende of mantelzorgcoach genoteerd kunnen worden (‘verslag mantelzorggesprek’).

 

[Download hier de gespreksleidraad]

[Dowload hier het verslag mantelzorggesprek]

[Dowload hier het reflectieformulier voor werknemers]

 

Getuigenis mantelzorggesprek

"Als je weet wat dat met iemand kan doen wanneer hij eens zijn verhaal kan doen, dat hij het gevoel heeft begrepen te worden, dat hij zich daardoor beter voelt op zijn werk, meer tevreden is op zijn werk … Dan is het investeren van tijd in een gesprek wel degelijk de moeite waard. Dat is een grote meerwaarde! Ik ga niet zeggen dat we álles gaan doen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers tevreden zijn, maar we gaan er toch zeer veel in investeren om ervoor te zorgen iemand zich goed voelt op zijn werk zodat hij of zij een echte bijdrage kan leveren tot een goed team." (Mieke Marijsse, Zorgcoördinator woonzorggroep GVO)


[Terug]

[Volgende tool - Doe het zelf pakket voor mantelzorgers]