Fiches actoren

FICHES ACTOREN

Algemeen

Voor elke actor in de organisatie die betrokken kan worden in het traject rond mantelzorgvriendelijkheid (organisatiebreed en/of in individuele casussen) is er een fiche beschikbaar met suggesties en aandachtspunten rond hun rol en mandaat. Deze rollen, aandachtspunten en competenties zijn eveneens verweven in de andere tools en hun toepassingen (vorming, gespreksleidraad, mantelzorgcoach e.a.).

Praktische info

Wie

Het managementteam van een organisatie kan deze fiches gebruiken om de rollen en het bijhorende mandaat van de verschillende actoren in het uitvoeren van een  mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op een organisatiespecifieke manier vorm te geven. Voor de betreffende actoren zijn de fiches een kans om actief na te denken over de eigen rol en plaats binnen een (individueel of organisatiebreed) traject rond mantelzorgvriendelijkheid, en over het optimaliseren van de samenwerkingsverbanden met andere betrokken actoren.

Wanneer

De fiches kunnen zelfstandig door de bedrijfsleiding gebruikt worden. Ze kunnen ook op een meer interactieve manier vormgegeven worden, bijvoorbeeld in de verschillende vormingen. Tenslotte kunnen ze ook het uitgangspunt zijn voor een dialoog tussen de verschillende actoren. Deze fiches kunnen gedurende het ganse vormgevingstraject van een mantelzorgvriendelijke visie en strategie ingekleurd, aangevuld en bijgestuurd worden. In zekere zin zijn ze een concrete neerslag of samenvatting van het mantelzorgvriendelijk beleid, dat rond de rollen van deze actoren opgebouwd wordt: het beleid staat of valt met het effectief opnemen en uitvoeren van de respectievelijke rollen.

Werkwijze

De uitgewerkte fiches dienen ter inspiratie; er worden suggesties en aandachtspunten gegeven rond de mogelijke rol en het mandaat van verschillende actoren binnen een mantelzorgvriendelijke strategie. De bedoeling is dat organisaties zelf een organisatiespecifieke invulling geven aan de rol die elke actor kan opnemen in het mantelzorgvriendelijk beleid, en dat men deze invulling ook communiceert.

 Aandachtspunten 

De rollen van de verschillende actoren kunnen ingevuld worden door het managementteam (top-down), maar het strekt tot aanbeveling om de actoren in kwestie actief te betrekken in het expliciteren en concretiseren van de (eigen) rollen.

Extra info

Het kan nuttig zijn om ook op de hoogte te zijn van de rollen van andere actoren. Dit zorgt ervoor dat actoren zich beter kunnen afstemmen op elkaars mandaat en op die manier dus beter kunnen samenwerken, zonder al te grote overlappingen en/of hiaten.

 

Download hier de fiches van de actoren


[Terug]

[Volgende tool - mantelzorgwijzer]