Waarom?

WAAROM AAN DIT THEMA AANDACHT SCHENKEN OP DE WERKVLOER?

Vermoedelijk zal het maatschappelijk debat rond mantelzorg de komende jaren steeds toenemen, en zal de urgentie van het meenemen van dit thema op de werkvloer stijgen. Daarom is het voor werkgevers van belang om het activeren van een traject rond mantelzorgvriendelijkheid niet uit te stellen tot het ogenblik waarop er zich struikelblokken rond het thema voordoen, maar om ook preventief aan de slag te gaan. Door middel van sensibilisering en een open cultuur van bespreekbaarheid, kan ervoor gezorgd worden dat werkende mantelzorgers tot een zo goed mogelijke afstemming komen tussen werk en zorg. Ze kunnen hierbij begeleid en ondersteund worden in het beslissingstraject rond vormgeving van hun loopbaan.

Mogelijke beweegredenen om een traject rond mantelzorgvriendelijkheid te starten

Als organisatie kies je er niet zomaar voor om in te zetten op mantelzorgvriendelijk ondernemen.  Je doet dit omdat je er echt in gelooft, omdat je ervan overtuigd bent dat een goede werk-privébalans van medewerkers belangrijk is en dat de combinatie van werk en zorg een maatschappelijke uitdaging is waar ook werkgevers mee te kampen zullen hebben (en hun steentje toe kunnen bijdragen). Het is dus zeker geen toevallige keuze. Dat betekent dat wanneer je als organisatie bewust kiest voor mantelzorgvriendelijk ondernemen, je er de meerwaarde van inziet. Je gelooft in het bespreken van het thema en het zoeken naar maatwerkoplossingen met individuele werknemers. Je beseft wat jouw organisatie meer kan bereiken als ze aandacht besteedt aan het haalbaar houden van de combinatie van werk en zorgtaken.

 Er zijn verschillende concrete redenen waarom het management van een organisatie kan besluiten aandacht te besteden aan het thema mantelzorg:

  • Omdat men preventief wil inspelen op de maatschappelijke tendens van het combinatiescenario van werk en mantelzorg.
  • Omdat men zich bevindt in een sector waar gemiddeld genomen méér werknemers werk en zorg combineren en vanuit dit besef (preventief) willen inzetten op het harmoniseren van draaglast-draagkracht van werkende mantelzorgers.

In de zorgsector en sectoren met hogere percentages oudere en/of vrouwelijke werknemers, zijn gemiddeld genomen meer mantelzorgers aan de slag.  

  • Omdat concrete casussen binnen de organisatie interesse hebben gewekt in het thema 'combinatie tussen werk en zorg'.

Deze concrete situaties kunnen van verschillende aard zijn: de werkgever heeft een of meerdere werknemers met vragen rond het thema werk en mantelzorg, een concrete situatie heeft de ogen geopend (bijvoorbeeld aanvraag voor zorg- of palliatief verlof), leidinggevenden hebben te maken met werknemers met flexibiliteitsvragen, er is uitval of ziekte wegens overbelasting door de combinatie tussen werk en zorg…

  • Omdat men het HR-beleid op een innovatieve manier wil verbreden/verdiepen en beseft dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kan aansluiten bij de huidige visie en beleidslijnen. Lees meer bij 'Verankering'.

 


[Terug]