Pijler 3: Maatregelen

PIJLER 3: MAATREGELEN

Een derde pijler binnen mantelzorgvriendelijk ondernemen omvat de verschillende maatregelen. Enerzijds vragen maatregelen om een visie op organisatieniveau, anderzijds is maatwerk cruciaal en gebruik van creativiteit belangrijk om tegemoet te komen aan de unieke mantelzorger / mantelzorgsituatie. Daarom zijn de mogelijke maatregelen die hieronder en binnen de verschillende tools aangeboden worden, slechts voorbeelden. Het creëren van nieuwe, organisatiespecifieke maatregelen is absoluut aan te raden. Verder is het belangrijk dat de maatregelen niet enkel voorradig zijn, maar ook gekend en toegankelijk. Werknemers dienen weet te hebben van de beschikbare maatregelen en ook op welke manier ze er een beroep op kunnen doen (het moet duidelijk zijn bij wie men terecht kan). Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:

  • Maatregelen rond sensibilisatie en communicatie
  • Tijdskrediet en snoeien in jobtime
  • Naast structurele veranderingen/aanpassingen, is het van belang ook ruimte voor ad hoc flexibiliteit te voorzien, meer bepaald voor opvang van acute (nood-)situaties
  • Flexibiliteitsmaatregelen

Aandachtspunten bij maatregelen

  • Het Kennispunt Mantelzorg ijvert voor een niet-fundamenteel verschillende benadering van mantelzorgers en niet-mantelzorgers. Hiermee wordt zowel stigmatisering als een voorkeursbehandeling van mantelzorgers vermeden. In het tegemoet komen aan noden en/of vragen van werknemers dient men zo ‘neutraal’ of ‘objectief’ mogelijk te zijn. Ook hier is het belangrijk om ervan uit gaan dat elke vraag/nood (ruimer dan mantelzorg) beluisterd kan worden; er kan echter niet op elke vraag ingegaan worden (of soms moet men tot een tussenoplossing komen die zowel voor de werknemer als de organisatie haalbaar is). De door ons vooropgestelde ‘mantelzorgvriendelijke maatregelen’ kunnen, zoals eerder aangehaald, in principe ook toegepast worden op werknemers zonder mantelzorgtaken. Deze consequentie en transparantie komt de cohesie van teams (teamspirit) en de relatie met de werkgever ten goede. Toch is het belangrijk om mantelzorg niet uit het oog te verliezen. Er moet bovendien steeds voldoende mogelijkheid zijn om prioriteiten te stellen binnen de diversiteit van vragen, met als mogelijke richtingaanwijzers een inschatting van factoren zoals nood en dringendheid. De consequentie van toepassen van maatregelen ligt dus in het ‘in principe beschikbaar/toegankelijk zijn’ van deze maatregelen voor iedereen. Niet alle maatregelen kunnen echter aan alle werknemers worden toegekend. Een transparante communicatie (met motivering) is hierbij cruciaal.
     
  • Duurzame personeelsinzet impliceert het bewaken van de belasting van alle werknemers (cfr. visie). Het regelmatig inbouwen van reflectiemomenten over de toegekende mantelzorgvriendelijke maatregelen, en de impact hiervan op het team, het afspreken van een concrete termijn voor tegemoetkomingen, met evaluatiemoment en mogelijke verlenging, zijn elementen die structureel in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in te bouwen zijn. Stuk voor stuk bewaken ze de haalbaarheid van de mantelzorgvriendelijke maatregelen voor de mantelzorger, collega’s, het ganse team en de organisatie.

[Lees meer - Mantelzorgvriendelijke maatregelen]

[Terug naar Overzicht pijlers]

[Download het theoretisch kader met uitgebreide informatie omtrent deze pijler] - zie vanaf pg. 15