Context

CONTEXT VAN MANTELZORGVRIENDELIJK ONDERNEMEN

Mantelzorg

De term mantelzorg wordt vaak zeer verschillend gedefinieerd. Het Kennispunt Mantelzorg definieert 'mantelzorg' als volgt: "Mantelzorg is de extra zorg of ondersteuning die meer dan occasioneel, tijdelijk of langdurig, aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden wordt verleend door één of meerdere personen uit de directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit een sociale relatie en gebeurt buiten het kader van een beroepsactiviteit of van georganiseerd vrijwilligerswerk." [Lees meer - Wat is mantelzorg]

Maatschappelijke tendensen

Enkele maatschappelijke tendensen zorgen ervoor dat steeds meer mensen in het combinatiescenario werk en zorg terecht komen. Denk maar aan de  (dubbele) vergrijzing, de vermaatschappelijking van de zorg, veranderingen op de arbeidsmarkt, ... [Lees meer - Maatschappelijke context]

Cijfers werk en mantelzorg

Eén op vijf van de Vlaamse volwassenen verleent mantelzorg; een derde van deze mantelzorgers combineert die zorg met betaald werk. Een combinatie die niet altijd gemakkelijk verloopt en om een goede afstemming vraagt. [Lees meer - Cijfers]

Een haalbare combinatie

Het combineren en optimaal afstemmen van werk en zorgtaken, blijkt niet altijd evident te zijn. Toch willen veel mantelzorgers graag blijven werken, en dit niet alleen omwille van financiële redenen. Werken kan een bron van voldoening en erkenning zijn. Vaak ervaren mantelzorgers het werk als een welkome afwisseling die hen helpt de zorg voor de zorgbehoevende vol te houden. [Lees meer - Een haalbare combinatie?] 

Relevantie mantelzorgvriendelijk ondernemen

Het investeren in een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur kan zowel voor werknemers met mantelzorgtaken als voor werkgevers enkele voordelen opleveren.  [Lees meer - relevantie mantelzorgvriendelijk werkklimaat]