Project- en trajectverloop

PROJECTVERLOOP

Deze website, het concept 'mantelzorgvriendelijk ondernemen' en de tools werden ontworpen aan de hand van literatuur, interviews met HR-managers, bedrijfsconsultants en mantelzorgmakelaars over best practices (Vlaanderen en Nederland), gevolgde trainingen/vormingen en een piloottraject in drie partnerorganisaties.

Literatuur

Een uitgebreide literatuurstudie gaf meer inzicht in het thema mantelzorg in onze samenleving, de maatschappelijke context, het aandeel (werkende) Vlamingen dat mantelzorg verleent, en de knelpunten in de afstemming van werk en zorg.

Meer lezen? Ga naar 'Literatuur' onder Nuttige Info.

Best practices

Door middel van gesprekken met mantelzorgmakelaars, HR-verantwoordelijken en consultants (Triodos Bank, Unilin, Flanders Synergy, WAAK vzw, Stad Brugge, Hogeschool West-Vlaanderen, Van der Graft Accountants) werd de zichtbaarheid van het thema mantelzorg, het draagvlak voor en de attitude ten opzichte van het thema 'mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid' verkend, de manier waarop een dergelijk thema kan worden ingebouwd in bestaande beleidslijnen van organisaties, de mate waarin het thema leeft binnen de organisatie, en werd gepolst naar reeds bestaande 'succesverhalen' en maatregelen om werk en zorg te combineren.

Enkele sprekende getuigenissen van HR-managers kan je hier terugvinden.

Voor deze gesprekken werd gebruik gemaakt van een semi-gestructureerde interviewleidraad, die hier te downloaden is.

Traject in partnerorganisaties

In drie partnerorganisaties (GVO-groep, Landelijke Thuiszorg, Vanden Broele Groep) werd een piloottraject doorlopen. In een co-creatief proces met verschillende actoren uit deze organisaties kwam een visie op en een concrete uitwerking van  'mantelzorgvriendelijk ondernemen' tot stand.

In de drie partnerorganisaties werd een sensibilisatietraject rond het thema werk en mantelzorg opgezet. Een organisatiebrede bevraging gaf meer inzicht in het aandeel werknemers met mantelzorgtaken, de haalbaarheid van de combinatie van werk en zorg voor de werknemers, de reeds aanwezige sterktes van de organisatie en de huidige perceptie van bespreekbaarheid en mantelzorgvriendelijkheid. Gesprekken met directie en management over de inbedding van het project binnen de missie en visie van de organisatie en over bestaande en mogelijke maatregelen enerzijds, en focusgroepen met werknemers (leidinggevenden, mantelzorgers en niet-mantelzorgers) anderzijds, leverden extra input, en vormden een inspiratiebron voor de ontworpen visie, materialen en methodieken. De focusgroepen boden ons een inzicht in de noden en wensen van zowel mantelzorgers, collega's, als leidinggevenden. Voor de focusgroepen werd gebruik gemaakt van een door ons ontwikkelde leidraad, die hier te downloaden is.

De ontwikkelde tools kregen vorm, werden afgetoetst en bijgeschaafd in interactie met deze drie partnerorganisaties.

Klankbordgroep en netwerk

We konden rekenen op een breed netwerk van experten en gebruikers voor geregelde feedback op de tools. Er vonden vier vergaderingen van de klankbordgroep plaats, waarin telkens een stand van zaken werd gegeven en de ontwikkelde tools werden geëvalueerd.


[Terug]